Năm 2016, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng 6,2%

Năm 2016, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng 6,2%

Năm 2016, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng 6,2%

Năm 2016, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng 6,2%

Năm 2016, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng 6,2%
Năm 2016, EVNNPC phấn đấu đạt tỷ lệ tổn thất điện năng 6,2%
backtop